Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Trường Đại học Thành Đông có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng. Xuất phát từ sứ mệnh của Trường, khoa Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa xác định hai nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo và nghiên cứu. Chức năng nhiệm vụ cụ thể của khoa là:

  • Đào tạo kỹ sư chuyên ngành tự động hóa
  • Đào tạo kỹ sư chuyên ngành điều khiển công nghiệp
  • Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ