Địa chỉ Email giáo viên khoa KTĐK&TĐH

 

 

TT

Họ và tên

Email

1

Phạm Thượng Hàn

hanpt@thanhdong.edu.vn

2

Nguyễn Tăng Cường

cuongnt@thanhdong.edu.vn

3

Nguyễn Trần Hiệp

hiepnt@thanhdong.edu.vn

4

Đỗ Đình Nghĩa

nghiadd@thanhdong.edu.vn

5

Lê Chung

chungl@thanhdong.edu.vn

6

Nguyễn Thế Long

longnt@thanhdong.edu.vn

7

Đỗ Đức Hạnh

hanhdd@thanhdong.edu.vn