Đội ngũ giảng viên

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học hàm

Học vị, nước, năm tốt nghiệp

Ngành/

Chuyên ngành

1

Nguyễn Tăng Cường

Chủ tịch Hội đồng khoa

PGS

Tiến sĩ, Liên Xô, 1983

Vô tuyến điện tử - điều khiển

2 Phạm Thượng Hàn

Cố vấn Khoa

Giảng viên

PGS Tiến sĩ, Liên xô, 1983 Kỹ thuật đo lường - Tự động hóa

3

Nguyễn Trần Hiệp

Phó Trưởng khoa

GVC

Tiến sĩ, 2013

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

4

Lê Chung

Giảng viên

GVC

Tiến sĩ, 2000

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

5

Đỗ Đình Nghĩa

Giảng viên

GVC

Tiến sĩ, Ba Lan, 2000

Kỹ thuật điện - Tự động hóa

6

Nguyễn Thế Long

Giảng viên

GVC

Tiến sĩ, Việt Nam, 2000

Tự động hoá

7

Đỗ Đức Hạnh

Giảng viên

GVC

Tiến sĩ, Thái Lan, 2010

Khoa học máy tính

8

Nguyễn Thịnh

Giảng viên

 

Thạc sĩ, Việt Nam, 2013

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

9

Đoàn Văn Hải

Giảng viên

 

Thạc sĩ, Việt Nam, 2011

Tự động hoá

10

Phạm Thị Lụa

Giảng viên

 

Thạc sĩ, Việt Nam, 2018

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

11

Vũ Ngọc Quỳnh

Giảng viên

 

Thạc sĩ, Việt Nam, 2017

Kỹ thuật cơ khí động lực