Liên hệ

Số điện thoại liên hệ: 0913211822, 0987759668

Địa chỉ liên hệ: số 3 Vũ Công Đán, P. Tứ Minh, Tp. Hải Dương