Video links

10 ứng dụng phổ biến nhất của robot công nghiêp: https://youtu.be/fH4VwTgfyrQ

Robot Safety Packaget: https://youtu.be/4CwnAHWugg4

Lập trình thông qua cử chỉ và mã thực tế:https://youtu.be/RPn4EnZ4V6M